به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی گفت بااطلاع رسانی اهالی روستای خانکوک مبنی بر وجودملخ صحرایی درمنطقه ای به نام دشت میان تک بلافاصله کارشناسان این مدیریت ازمنطقه بازدیدوکانون آلوده به ملخ راشناسایی وبلافاصله باهماهنگی بخشداری مرکزی وادارات منابع طبیعی ومحیط زیست کارمبارزه باکمک اداره منابع طبیعی ومشارکت مردم درحدود100هکتار از مرتع آلوده به ملخ صحرایی به صورت لکه ای آغازکه دربازدیدبه عمل آمده ازمناطق مبارزه شده نتیجه بسیاررضایت بخش بودمهندس سلیمانی ازدامداران وکشاورزان خواست درصورت هرگونه مشاهده دستجات ملخ فورا به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس اطلاع دهند



به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس این جلسه باحضور مدیرجهادکشاورزی،کارشناسان آب وخاک سازمان وشهرستان،پیمانکارطرح ومدیرعامل واعضای هیئت مدیره شرکت میاه بلده درمحل سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی برگزارگردید.مدیرجهادکشاورزی دراین جلسه براهمیت موضوع مطالعات ورفع مشکلات اجتماعی درطرح تاکیدومقررگردید محدوده مطالعاتی باسطح 1900هکتارتوسط شرکت مشاورانجام گیرد



به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس گفت باتوجه به بارندگی های خوب و اینکه سرمای بهاره  درشهرستان نداشتیم محصول زردآلوی امسال دارای عملکردومرغوبیت خوبی دارامی باشدمهندس سلیمانی گفت سطح زیرکشت زدآلو درشهرستان 44هکتاراست وارقام زردآلونارنجی،شاهرودی ومحلی می باشد که پیش بیی می شود حدود500تن زردالوازسطح باغات شهرستان برداشت براشت شودهم چنین باتوجه به کیفیت خوب زردآلوامسال ،پس ازبسته بندی به تهران فرستاده میشود



به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاوری گفت باآغاز برداشت عسل ازکندوهای زنبور عسل درشهرستان ،پیش بینی میگرددرسال جاری18تن عسل درشهرستان تولیدشودمهندس سلیمانی افزود باتوجه به بارندگی های فصل بهارووجودمراتع غنی ازگل وگیاهان نسبت به سال گذشته 20درصد افزایش تولیدعسل خواهیم داشت



 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس انسکتاریوم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس( مرکزتولید حشرات مفید) با تولید زنبور تریکوگراما آماده توزیع تریکوکارت جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار می باشد. جهت دریافت تریکوکارت یا در صورت تمایل زنبور زنده جهت رهاسازی در باغ همراه با هر مرحله از آبیاری، باغداران عزیزمی توانندبه انسکتاریوم واقع در اسلامیه مراجعه نمایند تلفن تماس ۳۲۷۴۳۸۱۱  همراه ۰۹۱۵۳۳۵۶۶۸۰
ضمنا مبارزه با کرم گلوگاه انار تلفیقی بوده و برای موفقیت بیشتر نسبت به جمع آوری انارهای آلوده و سوزاندن آن در خارج از باغ به صورت همگانی اقدام نمایید.



بازدید امروز83
بازدید دیروز137
بازدید هفته543
بازدید کل83354