قابل توجه انارکاران محترم
همه ساله کرم گلوگاه اناردرصدبالایی از محصول تولیدی راازبین میبرد
یکی ازراه حل های رفع معضل استفاده از زنبورتریکوگرامااست لذا متقاضیان برای استفاده از۵۵درصدیارانه دولتی که اولین نسل آفت ابتداخرداد میباشدفقط تایک هفته(۹۸/۲/۲۶)فرصت دارند به جهادکشاورزی فردوس جهت ثبت نام مراجعه نمایند...