به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی فردوس ،کاربرداشت محصول جوازمزارع این شهرستان ارهجدهم اردیبهشت بابکارگیری 2دستگاه کمباین اغازشده است.آقای مهندس مهمیزمدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت:پیش بینی میشودکه حدود2هزارتن ازسطح 620هکتارازمزارع شهرستان برداشت وتولیدگرددوهمچنیین اظهارداشتندکه 15درصد افزایش تولیدنسبت به سال گذشته خواهیم داشت .