به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس این میزخدمت درروزدوشنبه قبل وبعدازنمازمغرب وعشا درمحل صحن مصلی امام خمینی(ره)باحضورمدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس ،معاون فنی وروئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت ورئیس اداره منابع طبیعی شهرستان جهت پاسخگویی به سوالات نمازگزاران برگزارگردید