به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت:مبارزه با کرم گلوگاه انار را هم اکنون برای تولیدانارسالم درسال آینده جدی بگیریم
موسی سلیمانی افزود:جمع آوری همگانی و همزمان همه انارهای آلوده روی درخت وزیردرخت درهرزمان ودفن عمیق انارهای آلوده به عنوان بهترین وکارآمدترین راه مبارزه با آفت کلیدی کرم گلوه گاه انار می باشد