به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس باتوجه به فرا رسیدن فصل برداشت پسته متاسفانه سودجویان و سارقان ازاین موقعیت  سوء استفاده وبا غفلت باغداران  (عدم مواظبت ونگهبانی) اقدام به سرقت محصول پسته می نمایندلذا  باغداران محترم با اقدامات امنیتی به موقع از قبیل گماردن نگهبان مورد اعتماد و سرکشی مداوم از باغات دراین دوره کوتاه مدت به هرنحوممکن ازسرقت محصول پسته جلوگیری نمایند