به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس با توجه به فرارسیدن زمان کاشت گندم وجو و نظر به اهمیت و جایگاه بذر در افزایش تولید، ضرورت دارد کشاورزان عزیزبه منظور جلوگیری از گسترش و شیوع علف های هرز، آفات و بیماریها از بذور گواهی شده استفاده گردد و در صورت استفاده از بذور خود مصرفی حتما نسبت به بوجاری و ضدعفونی صحیح اقدام نمایید.

توصیه های فنی:

 1. حتی الامکان جهت کشت گندم وجو از بذور گواهی شده استفاده گردد.
 2. در صورتی که از بذور گندم و جو خود مصرفی جهت کشت استفاده می نمایید ابتدا بذور را بوجاری نموده و دانه های چروکیده و بذر علفهای هرز را جدا و به منظور جلوگیری از آلودگی بذور گندم و جو به بیماری سیاهک اقدام به ضدعفونی بذر مصرفی نمایید.
 3. برای ضدعفونی بذور جو ترجیحا قارچ کش اپیرودیون+ کاربندازیم( رورال تی اس) استفاده گردد.
 4. بذور را روی پلاستیک یا سطح صاف وتمیز ریخته و پس از مرطوب نمودن بذور با آب به منظور چسبندگی بهتر، سم مورد نیاز را روی آن پاشیده و بذور را چندین بار زیر و رو کرده تا کاملا به سم آغشته گردد.
 5. بهترین زمان ضدعفونی بذور بین 24تا 72 ساعت قبل از کاشت می باشد.
 6. در هنگام ضد عفونی بذور از ماسک و یا پارچه جهت پوشاندن سرو صورت و دهان استفاده شود واز خوردن وآشامیدن پرهیزشود.
 • در مناطقي كه سیاهک آشکار و سیاهک پنهان گندم با هم وجود دارند، ميتوان از قارچكشهای جذبي زير استفاده نمود.
 1. کاربوکسین تیرام WP 75%                                     2 در هزار
 2. کاربوکسین تیرام FS 40%                                       2 در هزار
 3. تبوکونازول ) راکسیل( FS 6%                                  5 /0در هزار
 4. تبوکونازول )راکسیل( DS 2%                                  5/1 در هزار
 5. دیفنوکونازول DS 3%                                              2 در هزار