هفدهم مرداد که به یادمان شهادت مظلومانه محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، "روز خبرنگار" نامیده شده است که یادآور مجاهدتهای زنان و مردان حقیقت طلب است که با هدف روایت حقیقت، بیرق بزرگ " آگاهی بخشی" را بر دوش کشیده و  خاضعانه و بی ادعا وجود خویش را چراغ راه جامعه کرده اند.

اینجانب از تلاش های بی دریغ شماخبرنگاران که با فروتنی و بی ادعا در عرصه خبر و اطلاع رسانی و روایت حق و حقیقت به ویژه در انتقال اخبار و سیاست های بخش بزرگ کشاورزی از هیچ کوششی دریغ نمی ورزید و در نگارش قلم و خبر امانت داری، تعهد مداری، دلسوزی و وظیفه شناسی را پیشه خود کرده اید تقدیر و تشکر می نمایم و از ایزد منان برای همه تلاشگران این عرصه توفیق و تداوم هدایت، سعادت و سرافزاری تمنا دارم.