به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس اولین جلسه کمیته تخصصی آب و کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست سند توسعه شهرستان با حضور بخشدار اسلامیه به نمایندگی از فرماندار،مدیرجهاد کشاورزی ،روسای ادارات آب و فاضلاب، امور عشایر،محیط زیست،منابع طبیعی،آب منطقه ای ،تعاون روستایی وکارشناسان مجموعه جهاد کشاورزی و بخش خصوصی درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس برگزار گردید
مهندس سلیمانی گفت این جلسه باهدف بررسی سند توسعه ورفع ایرادات و اصلاح آن برگزار گردید
سلیمانی افزود:دراین جلسه مقررشد حاضرین پیشنهادات خودرادرقالب فایل تهیه وبه واحد طرح وبرنامه مدیریت جهاد کشاورزی تحویل تا در جلسه بعدی، موارد مورد بررسی اعضای کمیته قرار گیرد