به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس ،این نوع کنه در ابتدای بهار روی سرشاخه های تازه روئیده، دم خوشه ها و دم برگها از شیره گیاه تغذیه می کند. نسلهای بعدی در تابستان روی برگهای پسته زندگی کرده و  بر روی درختان پسته تار ایجاد نمی کنند. تخم های جانور که رنگ قرمز مخملی دارند بخوبی قابل تشخیص می باشند. در شرایطی که جمعیت کنه بالا باشد بر روی پهنک برگ لکه یا پرزهای سفیدی دیده می شود که در حقیقت پوسته های کهنه پوره ها است و رنگ پوره ها نیز قرمز مایل به نارنجی می باشد.
علائم خسارت
این کنه ها هنگام تغذیه اولیه نقاط زرد رنگ و در اثر تغذیه شدید روی برگ لکه های زرد رنگ ایجاد می کنند. ابتدا جوانه های گل دهنده سال آینده ریزش می کنند و سپس برگها ریزش می نمایند. فعالیت این کنه بستگی کامل به شرایط آب و هوایی بخصوص درجه حرارت و رطوبت دارد به طوریکه با شروع گرما که توام با کاهش درصد رطوبت است فعالیت تشدید شده و منجر به بروز خسارت میشود.


کنترل
•    حفظ دشمنان طبیعی آفت از جمله کفشدوزک ها، کنه ها و سن های شکارگر کنه
•    حفظ پوشش گیاهی و علف های هرز زیر درختان
•    در صورت مشاهده علایم اولیه سریعا بایستی برگها را با آب شستشو داد چون جمعیت کنه به سرعت افزایش می یابد به فاصله یک هفته دیگر سمپاشی تکرار شود. شست و شوی برگها با مایع صابون کشاورزی تا دو بار به فاصله دو هفته نیز در کنترل موثر است.
•    در صورت جمعیت زیاد آفت، کنترل شیمیایی با سموم کنه کش به شرح ذیل توصیه می شود. (از هر کنه کش به دلیل مقاومت آفت یک بار می توان استفاده نمود).        
اومایت 1 در هزار
نئورون 1.5 تا 2 در هزار