به گزارش روابط عمومی مدبریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی گفت : با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر شهرستان (افزایش دما و کاهش قابل توجه بارندگی ها ) و بررسی داده های هواشناسی، احتمال طغیان شدید آفت پسیل پسته دوراز انتظار نیست لذا کلیه اعضای شبکه های مراقبت و پیش آگاهی خصوصی (کلینیک های گیاهپزشکی) و دولتی مستقر در مدیریت جهاد کشاورزی و مراکز، ضمن بازدید مداوم از باغات پسته ، اطلاع رسانی های لازم در این خصوص را در دستور کار خود قرار دادند
موسی سلیمانی افزود:با توجه به مشاهده مبارزات غیر رسمی و غیر اصولی با این آفت، کشاورزان محترم صرفاً در چارچوب دستورالعمل های کارشناسان مربوطه نسبت به مبارزه با این آفت اقدام نمایند.