به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مدیرجهادکشاورزی گفت:کشاورزان وباغداران محترم با عنایت به بالارفتن دمای هوا وشروع فاز مغز بندی پسته ها محلول پاشی ترکیبات اسید امینه ومنگنز جهت جلو گیری از تنش گرما وهمچنین محلول پاشی سیلیکات پتاسیم جهت کاهش آفتاب سوختگی وخسارت پسیل در دستور کار قرار گیرد وسعی شود مدارهای آبیاری در این دوره تیر ومرداد کوتاهتر گردد