به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهاد شهرستان بابیان اینکه فردوس رتبه اول در پرورش کرم ابریشم دراستان است گفت:
اکثر پیله های تر تولیدشده درشهرستان به صورت خام فروشی از شهرستان خارج می شود که بهره برداران می توانند باخشک کردن پیله تر و تولید نخ ابریشم درآمد پرورش کرم ابریشم را چند برابر افزایش دهند
موسی سلیمانی افزود:خشک کردن پیله تر نیاز به تجهیزات خاصی ندارد وهریک و ازنوغانداران می توانند باپهن کردن درمقابل آفتاب کار آنرا انجام دهند و سپس ازطریق دستگاه، پیله رابه نخ تبدیل کنند
سلیمانی گفت:درشهرستان فردوس تاکنون ۵دستگاه تبدیل پیله به نخ وجودداردکه درهمین راستا ،کارگاه عملی ابریشم کشی بادستگاه تبدیل پیله به نخ در شهرستان برگزار گردید تا ازخام فروشی پیله  درشهرستان جلوگیری شود و درآمد چند برابری نصیب بهره برداران این بخش شود