به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت:سن های زیان آور پسته قادرند از مرحله تشکیل تا رسیدن کامل میوه با تغذیه از میوه پسته، ایجاد خسارت نمایند. سن های کامل در اواسط فروردین از محل های زمستان گذران خارج شده و از میزبان های تازه روئیده به ویژه اسپند تغذیه و به روی آن ها تخم ریزی می کنند. در صورت نامساعد شدن شرایط و خشکسالی به سمت باغات پسته هجوم می آورند و ابتدا از علف های هرز اطراف و داخل باغ های پسته و سپس از میوه های پسته تغذیه می کنند.

نحوه خسارت آفت:

خسارت از مرحله ی تشکیل میوه تا سخت شدن پوست استخوانی

تغذیه سن ها در این مرحله باعث سیاه شدن و ریزش میوه ها در ابتدای فصل می گردد. در این مرحله اثر تغذیه سن ها در روی پوست سبز میوه شیره گیاهی به صورت قطرات شفافی خارج شده و محل تغذیه کاملا مشخص می باشد. همچنین در سطح داخلی میوه ها شبکه های تور مانند سفید رنگی مشاهده می شود. در روی پوست سبز میوه ها در مرحله شروع سخت شدن پوست استخوانی تا سخت شدن کامل آن، لکه های قهوه ای رنگی مشاهده می گردد.

 

خسارت از مرحله سخت شدن پوست استخوانی تا مغز بندی میوه ها

در این مرحله علائم تغذیه سن ها در سطح داخلی پوست استخوانی به صورت نقاط سیاه رنگ دیده می شود . تغذیه ی سن از جنین در حال رشد سبب ایجاد لکه های نکروزه فرو رفته قهوه ای رنگ بروی مغز می گردد در مرحله مغز بستن سن ها به ویژه سن های سبز، قرمز و قهوه ای قادر به انتقال قارچ نماتوسپورا نیز بوده و بیماری ماسوی پسته (ماستی شدن اطراف مغز میوه ها) را به وجود می آورند.

مبارزه تلفیقـی با آفت:

  • محلول پاشی با ترکیبات دورکننده آفت مانند آنغوزه
  • پرهیز از هر گونه سم پاشی های بی رویه با سموم خطرناک یا سمومی که همه حشرات موجود در باغ از جمله دشمنان آفت سن را از بین می برند بویژه زنبورهای پارازیت گر تخم های سن
  • در هنگام شیوع آفت و خسارت شدید سن ها بهتر است از کندن و از بین بردن علف های هرزی که میزبان آفت هستند خودداری شود.
  • نصب تله نوری
  • در صورت جمعیت زیاد آفت کنترل شیمیایی با استفاده از سموم فنیترتیون 1.5 در هزار، افوریا 0.3 در هزار و بیسکایا 0.4 در هزار