به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهاد کشاورزی طی بازدیدی که از کارخانه کمپوست وکارگاه تولید قارچ هدیه کوهستان آقای ترابی در روستای فتح آباد به عمل آمدگفت:باتوجه به مدیریت جدید،فعالیت کارگاه رونق گرفته واز شرایط نسبتا خوبی برخوردار شده است
موسی سلیمانی افزود:دراین بازدید که معاونت بانک کشاورزی استان حضور داشتند مقرر گردید بدهی واحد مذکور ظرف مدت کوتاهی تعیین تکلیف گرددودرصورت نیاز تسهیلات سرمایه گردش ازطریق بانک کشاورزی پرداخت شود
سلیمانی گفت:این واحد آمادگی داردکمپوست موردنیاز واحدهای کوچک پرورش قارچ را تامین کند و قارچ تولید شده شان را خریداری و وارد بازار نمایند