به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهاد کشاورزی از کارخانه آردکه درشهرستان درحال ساخت می باشد بازدید به عمل آوردند موسی سلیمانی گفت: قسمتی از دستگاههای مورد نیاز کارخانه نصب شده ولی جهت راه اندازی نیاز به اعتبار بین  ۱۵ تا۲۰ میلیارد تومان می باشد
سلیمانی افزود:پیگیر هستیم تا مبلغ مورد نیاز از طریق پرداخت تسهیلات فراهم گردد تا هرچه سریعتر شاهد راه اندازی کارخانه باشیم