به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گفت :برای اولین بار در استان خراسان جنوبی و شهرستان فردوس  پیله ای که سالهای گذشته به قیمت ناچیز از نوغانداران  دراستانهای مجاور خریداری می شد توسط یک زن خریداری شده  و به پیله خشک تبدیل شده است موسی سلیمانی اظهارداشت خانم جوادی در حدود 15 سال است که با دارابودن حدود 6 کارگاه فرش دستباف به تولید فرش ابریشمی درشهرستان فردوس  مشغول است و امسال تصمیم گرفته است نخ ابریشمی مصرفی  خودرا از پیله شهرستان تهیه نماید