به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاکشاورزی شهرستان فردوس دکتر مویدی؛ معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی ، فرماندار شهرستان ، مدیر جهاد کشاورزی و معاون اداری مالی دانشکده فنی و مهندسی از ساختمان نیمه تمام پژوهشکده انار باغستان بازدید و راهکارهای راه اندازی پژوهشکده با مشارکت موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گرفت
.