به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت باعنایت به مراجعات متعدد باغداران محترم پسته کاردرخصوص بروز علایم لکه برگی وحاشیه خشکی درباغات،کارشناسان محترم مرکز تحقیقات پسته ،جهت تشخیص عامل خسارت درمنطقه چاهنو حضور یافتند واز برگها وخوشه های آلوده نمونه برداری انجام دادند