به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت: فردوس مقام اول در پرورش کرم ابریشم درسطح استان خراسان جنوبی می باشد
موسی سلیمانی گفت:
درسال جاری ۹۲ جعبه تخم نوغان بین ۳۱بهره بردارتوزیع شده که پیش بینی میشودحدود ۳۵۰۰کیلوگرم پیله تولیدشود که درآمد حاصل شده ۴۵۰میلیون تومان است

موسی سلیمانی افزود:نوغانداری شغلی مکمل درکنار سایرمشاغل است که در اقتصاد خانوار روستایی نقش بسزایی دارد، پرورش ۴۵روز بوده وباتوجه به اینکه پرورش نوغانداری در شهرستان روبه رشدبوده و ضرورت است در شهرستان توتستان های جدیداحداث شود،

وی افزود:پیگیر هستیم تا چرخه راکامل کنیم واز پرورش تا نخ کشی درشهرستان انجام شود،درحال حاضر دو پرورش دهنده کرم ابریشم ازسایر بهره برداران پیله های کرم ابریشم را خریداری نموده وکار خشک کردن را انجام می دهند