به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت  انسکتاریوم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان (مرکزتولید حشرات مفید) با تولید زنبور تریکوگراما آماده توزیع تریکوکارت جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار می باشد.لذاباغداران محترم انارکار جهت دریافت تریکوکارت به منظور نصب در باغ با هر مرحله از آبیاری، می توانند به انسکتاریوم واقع در بخش اسلامیه مراجعه نمایند.

موسی سلیمانی افرود: مبارزه با کرم گلوگاه انار تلفیقی بوده و باغداران برای موفقیت بیشتر نسبت به جمع آوری انارهای آلوده و مدفون کردن آنها در خارج از باغ به صورت همگانی اقدام نمایید.

ضمنا باغداران جهت هماهنگی بیشتر متوانند باشماره تماس های ثابت ۳۲۷۴۳۸۱۱ _ ۳۲۷۳۱۱۲۳ وهمراه: ۰۹۱۵۸۳۴۳۴۰۹_ ۰۹۱۵۷۳۹۹۲۹۶تماس حاصل نمایند