به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گفت:باتوجه به کاهش نزولات آسمانی و فقر مراتع با پیگیری های صورت گرفته سهمیه خوراک دام شهرستان امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصدافزایش یافته است
موسی سلیمانی اظهار داشت درسال گذشته میزان توزیع ماهیانه خوراک دام ۸۰۰تن بوده است که در فروردین امسال این میزان به ۱۱۸۲تن افزایش یافته است