به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس باغداران محترم وپسته کاران گرامی با عنایت به ابری بودن هوا و همچنین بالا بودن رطوبت بر اثر بارندگیهای چند روز اخیر و خطر آلودگی و خسارت بیماریهای قارچی مانند آلترناریا ، محلوپاشی فسفیت پتاسیم و یا قارچ کش کاپتان با دوز سه در هزار می تواند باعث کاهش خسارت بیماریهای قارچی شود و در صورت محلول پاشی با فسفیت پتاسیم سعی شود در آبیاری که در این فصل انجام می شود مخصوصا در باغاتی که در فصل زمستان و آبیاری استارت از کودهای فسفاته کمتری استفاده گردیده است  از کودهای فسفاته محلول در آب مانند اوره فسفات و اکو اسید همزمان با آبیاری استفاده شود