به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گفت:از آفات مهم خسارتزای باغات پسته سن های سبز و قرمز هستند که از اوایل اردیبهشت ماه به باغات هجوم آورده و خسارت می زنند سنهای قرمز تا زمانی که پوست پسته استخوانی نشده است می توانند خسارتزا باشند ولی سنهای سبز تا زمان برداشت می توانند خسارت وارد نمایند و با توجه به خشک بودن صحراها و مراتع در سال جاری احتمال حمله سنها به باغات بیشتر می باشد

موسی سلیمانی افزود:جهت پایش این آفات بهتر است از اوایل اردیبهشت باغداران نسبت به نصب تله های نوری و تله های روغنی (روغن حیوانی ،کلزا) در قسمتهای بیرون باغ که روبروی بیابان می باشد اقدام نموده و هر روز تله ها بازدید و تعداد شکار شده شمار شود و در صورت بالا بودن تعداد نسبت به مبارزه اقدام شود و از حذف کلیه علفهای هرز سطح باغ مخصوصا سطح پشته ها خودداری شود