به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت کار برداشت گل محمدی درفردوس از اواخر فروردین آغاز و تا اواسط اردیبهشت ادامه دارد
موسی سلیمانی افزود:سطح زیرکشت گل محمدی حدود ۵ هکتار است وپیش بینی می شود حدود۷/۵تن گل برداشت شود