به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت تعداد34جعبه تخم نوغان برای تولید کرم ابریشم درمناطق سردسیر شهرستان که درختان توت دیرترشروع به رویش برگ می کننددردومین مرحله توزیع گرددید موسی سلیمانی افزوددرمرحله اول تعداد35جعبه درمناطق گرمسیر شهرستان توزیع شده است