به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت: باتوجه به خشکسالی و عدم بارندگی وفقرشدیدمراتع وبا آغاز برداشت علوفه زعفران ،دامداران جهت تعلیف دامهای خود ازعلوفه های زعفران است می کنند
موسی سلیمانی افزود:علوفه زعفران یک خوراک کامل در تغذیه کامل دام محسوب نمی شود بهتر است دامداران به صورت ترکیبی با سایر علوفه ها استفاده کنند تا دام ها دچار بیماری های گوارشی نشوند