به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت باعنایت به اهمیت ایجاد اشتغال برای زنان روستایی وبا توجه به اینکه شهرستان فردوس رتبه اول نوغانداری در استان را دارا می باشد،وازطرفی باتوجه به فصلی بودن َشغل نوغانداری وبلا استفاده بودن تلنبار های نوغانداری درطول سال،دراین طرح نوغاندار اقدام به پرورش قارچ می نماید
موسی سلیمانی افزود:طرح تلنبار۲منظوره پرورش قارچ /نوغانداری به صورت پایلوت برای اولین بار در استان در شهرستان فردوس اجراشده است