به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس با عنایت به مراحل اولیه استارت وسبز شدن درختان ممکن است بعضی از درختان به علت تجمع املاح ونمکها در اطراف ریشه ها یا استارت نزده وسبز نگردیده ویاهم سبز شده ودوباره برگشت نموده در رابطه با این درختان بهتر است در اسرع وقت اطراف این درختان تشتک ایجاد و۴۰ تا ۵۰ لیتر اب شیرین که هرچه میزان اب بیشتر باشد بهتر است بهمراه ترکیبات ضد شوری ویا کالبونیت ،اسید هیومیک ،آبلیمو ویاکود نیترات کلسیم استفاده و ونسبت به شکستن سرشاخه با دست نیزاقدام نمایید وچندین نوبت هر ۵تا۶ روز  آبیاری تکرار گردد