به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان و روسای ادارات منابع طبیعی،دامپزشکی ،تعاون روستایی وامور عشایر بافرماندار شهرستان دیدارداشتند
مهندس سلیمانی دراین جلسه ضمن تبریک سال جدید وارائه گزارش اقدامات سال گذشته افزود باتوجه کمبود بارندگی خواستار حمایت ویژه  در حوزه های دامپروری ،آب ،آبخیزداری ،عشایرودامپزشکی را از فرماندار درسال جدید شد