به گزارش روابط عمومی مدیریت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس کشاورزان پسته کار نکاتی که جهت مبارزه باآفات پسته درفصل بهارباید توجه کنند

🔹فروردین
در این ماه برای مبارزه با آفاتی از جمله پروانه چوبخوار پسته، پروانه میوه خوار پسته، پروانه پوست خوار میوه پسته (کراش)، سن ها و سنگ های پسته، سرخرطومی پسته، شپشک واوی و تنه ای پسته و زنجره پسته (شیره تر) باید برنامه ریزی کرد.
🔹اردیبهشت
در ماه اردیبهشت آفاتی از جمله پسیل معمولی پسته (شیره خشک)، زنجره پسته (شیره تر)، سن ها و سنگ های پسته، شپشک تنه ای پسته، سوسک سر شاخه خوار پسته، زنبورهای مغز خوار پسته، پروانه پوست خوار میوه پسته (کراش)، هلیو تیس پسته، پروانه های برگخوار پسته خسارت وارد می کند که باید نسبت به مبارزه اقدام کرد.
🔹خرداد
در این ماه نیز باید به کنترل آفاتی چون پسیل معمولی پسته (شیره خشک)، سن ها، پروانه پوست خوار میوه پسته، کنه های پسته، پروانه جوانه خوار پسته، هلیو تیس پسته، پروانه های برگخوارهای پسته بر اساس جمعیت اقدام کرد.