به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس یکی از مواردی که در باغات پسته باغداران را به شدت متضرر می‌کند و کمتر به آن توجه می‌شود وجود درختان نر زود گل در باغ است. این درختان نر با شکوفایی خیلی زود و تولید میزان محدودی گرده در باغ سبب گرده افشانی تعدادی محدودی گل در باغ در اولین مراحل شکوفایی گل اذین ماده می‌شوند. میوه هایی که زودتر تلقیح شده و به دلیل کم بودن حجم دانه گرده در آن زمان تعداد کمی هم دارند" بسرعت رشد می‌کنند و از میوه های دیگر جلو می افتند و نظم خوشه ها یه هم می‌خورد" این میوه ها با سایر میوه ها رقابت می‌کنند و اجازه رشد به دیگر میوه ها نخواهند داد"در صورت امکان درختان نر که با درختان ماده شما همخوانی ندارند و پیش نر گل هستند و گل نر خیلی زود باز می‌شوند را بدون تردید حذف کنید و با یک درخت نر یکنواخت تر با ماده جایگزین کنید و تغییر پیوند دهید