به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس زعفران گیاه کم توقعی است که با تغذیه متعادل و در زمان مناسب می توان به حداکثر عملکرد دست یافت.هر سال ، از اوایل بهمن تا نیمه ی اسفند برگ های زعفران که از راس پیازهای دختر روییده اند از رشد باز می مانند و ریشه ها که از کف پیاز مادر روییده اند خشکیده و پیاز مادر در جسم پیاز دختر ازبین میرود و از این پس پیاز دختر و پیازچه ها که فاقد ریشه می باشند برای تغذیه و درشت شدن در طول ماه های اسفند و فروردین فقط به جذب برگی و  فتوسنتز و ذخیره سازی موادغذایی از باران های فصلی متکی هستند. محلول پاشی مزرعه در این دوره با کودهای کامل و فرمول مناسب و تحقیق شده موجب درشت شدن پیازها و گل آوری انها در سال بعد و نهایتا افزایش تولید در مزرعه می شود.
مزایای محلول پاشی:  
1-افزایش قدرت کلروفیل سازی     
    2- افزایش مقاومت گیاه به سرما و گرما و تنش های محیطی
3- افزایش وزن و تعداد پیاز (بنه) و افزایش رنگ پذیری و افزایش گل آوری
    4-افزایش گل و درشت شدن کلاله ها
5- افزایش قدرت رشد رویشی و تثبیت در رشد جوانه انتهایی   6-افزایش نقل و انتقال عناصر غذایی در گیاه زعفران