به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس جلسه کمیته فنی نهال باحضور مدیرجهادکشاورزی وکارشناسان مربوطه ،نمایندگان شهرداری،ادارات تعزیرات ،منابع طبیعی ،صمت ونظام مهندسی وکلینیک گیاهپزشکی درمحل سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان برگزارگردید

مهندس سلیمانی دراین جلسه براهمیت تامین نهال سالم وباکیفیت جهت احداث باغات  تاکید نمود وساماندهی جایگاههای عرضه نهال ونظارت برفعالیت تولیدکنندگان وفروشندگان نهال ضروری دانست 

مهندس سلیمانی افزود:بازدیدکارگروه بازرسی ونظارت بربازارازفروشندگیهای نهال سطح شهرستان باهمکاری اداره صمت وتعزیرات ازهفته آینده آغاز خواهدشد