به گزارش روابط عمومی مدیریا جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس گفت :مبارزه با کرم گلوگاه انارراهم اکنون برای تولید انار سالم درسال آینده جدی بگیریم مهندس سلیمانی افزود: جمع آوری همگانی و همزمان همه انارهای آلوده روی درخت وزیردرخت درهرزمان وهر جا ودفن عمیق انارهای آلوده به عنوان بهترین وکارآمدترین راه مبارزه با آفت کلیدی کرم گلوگاه انارمی باشد