به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس یکی از مشکلات اصلی وفاکتور منفی عملکرد محصولات زراعی  وباغی مسئله تراکم خاک است. اغلب زمینهای کشاورزی در عمق ۲۵تا ۵۵سانتی متری دارای لایه سخت می باشد.به همین منظور استفاده از زیرشکن توصیه می گردد.
مزایای استفاده از زیرشکن:
۱- حفظ رطوبت خاک
۲- ایجادبسترمناسب جهت نفوذ ریشه درختان.
۳- تهویه خاک وشکاف درلایه های زیرین خاک.
۴- مبارزه با علفهای هرز.
۵- رسیدن موادغذایی به ریشه درختان بدون مخلوط کردن لایه های خاک بایکدیگر.
کشاورزان عریزتوجه داشته باشندکاربرد زیرشکن به طورمتناوب وهرساله توصیه نمی شود؛ زیرا هزینه عملیات خاکورزی وزمان را افزایش داده وبا برهم زدن ساختمان خاک به طور متناوب باعث ایجاد مشکلاتی در وضعیت  ذخیره آب  درخاک وارتباط نامناسب لایه های خاک می شود.