به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت:باتوجه به آلودگی برخی ازمزارع زعفران به بیماری پوسیدگی باکتریایی در استان خراسان رضوی،پایش و رصد این بیماری با شروع فصل سبز زعفران توسط کارشناسان حفظ نباتات مدیریت انجام ودرپایان هرماه گزارشات به صورت مستمر به مدیریت حفظ نباتات استان ارسال می شود
مهندس سلیمانی افزود: درهمین راستا  مدیر حفظ نباتات استان و کارشناس بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات استان ومسول حفظ نباتات مدیریتازمزارع زعفران شهرستان بازدید کرده وازمزارع مشکوک به بیماری پوسیدگی باکتریایی نمونه گیری جهت بررسی های بیشتر انجام شد