به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مهندس سورگی مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی استان ،مدیرجهادکشاورزی شهرستان و مدیر توزیع برق شهرستان و کارشناسان مربوطه از مجتمع گلخانه ای فردوس بازدید داشتند
مهندس سلیمانی گفت:راه اندازی ایستگاه پمپاژ و آب مجتمع از لحاظ کمی و کیفی از الزامات مجتمع می باشد
مهندس سلیمانی افزود دراین بازدیدمقررشدمراتب ازطریق شرکت شهرکهای کشاورزی پیگیری گرددودرهمین راستا مقرر شدنقشه برآورد برق موردنیاز ،توسط شرکت توزیع برق فردوس انجام،و تامین اعتبار توسط شرکت شهرکهای استان انجام شود