به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت:باتوجه به پایین آمدن مقدار حد مجاز آلاینده هاو باقیمانده سموم در آزمایش استانداردزعفران،استفاده خودسرانه ازسموم علف  کش وحشره کش وانواع کودشیمایی درمزارع زعفران و حتی مزارع وباغات همجوار مانعی برای حضور این محصول گرانبها در بازارهای صادراتی می باشد.
مهندس سلیمانی افزود:براساس بررسی های محققان موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ازهرگونه حشره کش،علف کش و قارچ کش در مزارع به هیچ عنوان توصیه نمی شود