به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس این جلسه با حضور مدیرجهادکشاورزی،نماینده نظام صنفی کشاورزی و تعدادی از از نمایندگان چاه موتور ها درمحل مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید
دراین جلسه نمایندگان کشاورزان به کاهش دبی پروانه ها وهم چنین مصرف برق چاهها معترض بودند
مدیرجهادکشاورزی شهرستان دراین جلسه قول پیگیری در خصوص مشکل مطرح شده ،جهت طرح در شورای حفاظت آب استان را به نمایندگان چاه موتورهاداد