به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت ۱۳۵ تن جو یارانه ای در آذر ماه بین دامداران شهرستان توزیع گردید،مهندس سلیمانی افزود:باتوجه به اینکه سهمیه جو در شهرستان براساس آمار دام و هویت گذاری تعیین می گردد،دامداران محترم هرچه سریعتر نسبت به هویت گذاری دام خود اقدام کنندتاسهمیه شهرستان افزایش یابد