به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت:با توجه با فصل جابجایی نهال زرشک و آلودگی بعضی از مناطق به نماتد ریشه گرهی و زنگ جارویی زرشک، لذا باغداران محترم جهت جلوگیری از انتقال بیماری به شهرستان ،جهت تهیه نهال از مناطق سالم صورت گرفته و از جابجایی نهال زرشک فاقد گواهی بهداشت قرنطینه اکیدا خودداری گردد.