انار کاران گرامی آیا می دانید:

کرم گلوگاه به عنوان آفت کلیدی و مهم ترین عامل کاهش کمی و کیفی محصول انار به شمار می آید و در بعضی سالها 30 تا 50 درصد محصول انار کشور را از بین می برد.

 

روشهای مبارزه با کرم گلوگاه انار

  1. کنترل زراعی و بهداشت گیاهی:

انجام اصول صحیح باغداری و به زراعی، آبیاری منظم، شخم زمستانه، یخ آب زمستانه، کنترل علفهای هرز، تراکم اصولی و مطلوب درختان جهت کاهش آفتاب سوختگی و هم پوشانی تاج درختان به دلیل حفظ رطوبت به منظور افزایش عملکرد مبارزه بیولوژیک

استفاده از مواد صمغی گیاهان بدبو مثل آنغوزه و حتی استفاده از مواد تدخینی دور کننده حشره مثل گوگرد، کاشت گیاهان رویشی مثل شبدر به خاطر افزایش حشرات مفید و افزایش رطوبت نسبی باغ

  1. کنترل مکانیکی:

جمع آوری انارهای آلوده از روی درختان و سطح باغات ( با مشاهده انار پوسیده در روی درخت در اسرع وقت نسبت به جمع آوری آن اقدام ودرطول هفته مرتبا انارهای پای درختان جمع آوری شود.)

 دفن عمیق یا سوزاندن انارهای آلوده ی جمع آوری شده ( به صورت همگانی و توسط تمام باغداران )

جمع آوری میوه های مانده سایر میزبانهای کرم گلوگاه انار از سطح باغات مانند انجیر،گردو ، پسته، گلابی، سیب

حذف پرچم گل اول انار توسط دستگاه پرچم زدا (تاج خالی کن)

استفاده از کاور روی میوه انارجهت جلوگیری از آفتاب سوختگی و کنترل خسارت کرم گلوگاه انار

3  .   کنترل بیــولوژیکی:

رهاسازی 8 تا 10 نوبت زنبور تریکوگراما به فاصله هر 10 تا 15 روز به تعداد هر نوبت 600 عدد تریکوکارت همزمان با مدار آبیاری با درنظرگرفتن رطوبت مناسب، نصب صحیح کارت ها بر روی درختان

 

به امید ارزش گذاری به یاقوت کویر همه با هم

 مبــارزه همگانی