به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس ،پيرو اطلاع رساني هاي قبلي به آگاهي ميرساند؛ به استناد ابلاغيـه شماره ۰۲۰/۲۷۸۴۲ مورخ ۹۸/۱۲/۲۱ سرپرست محتـرم وقـت وزارت جهاد كشاورزي و به منظور حمايـت از توليـد كننـدگان وسرمايه گذاران بخش كشاورزي و غيركشاورزي و كمك به توليـد ورونق كسب و كار، آن دسته از مستأجرين و بهره برداران اراضـي ملي و دولتي واگذارشده توسط كميسيونهاي مواد۳۱و ۳۲ آيـين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احيـاء اراضـي (مـواد ۲و۲۱دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري ) كه تـا پايـان سـال ۹۹نسبت به پرداخت اجاره بهاي معوق اراضي اقدام وتسـويه حسـاب نمايند، مشمول خسارت تأخير تأديه نمي گردند