به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاوزی شهرستان فردوس این جلسه باحضور معاونت برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری فردوس،مدیرجهادکشاورزی شهرستان،ریاست بانک کشاورزی وتعدادی ازمتقاضیان درمحل مدیریت جهادکشاورزی برگزارگردید

مدیرجهاکشاورزی شهرستان گفت:این جلسه جهت تعیین تکلیف تسهیلات پرداختی به 4نفرازکشاورزان که  اقساط آتی این کشاورزان بانرخ 24 درصد محاسبه می شود که دراین جلسه مقررشد بانک کشاورزی فردوس همکاری لازم بااین کشاورزان راداشته باشدوازطریق مکاتبه بامدیریت شعب استان درخصوص عدم تبدیل به حال تسهیلات انجام پذیرد