به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس باتوجه به موج جدید ریزش ملخ صحرایی ازجنوب کشور ولزوم رصد وپایش این آفت توسط جوامع محلی همگام باکارشناسان بخش دولتی وخصوصی برای مبارزه به موقع وکارآمد تر وبه تبع آن کاهش خسارت وارده به باغات مراتع ومحیط زیست ،کشاورزان محترم درصورت مشاهده دستجات ملخ صحرایی ،مراتب رابه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان واحد حفظ نباتات اعلام نمایید