به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت باتوجه به ابلاغ تسهیلات سرمایه درگردش آب وکشاورزی،متقاضیان  تسهیلات پروژه های آب وخاکی شامل مرمت قنوات،لوله گذاری،کانال سیمانی،احداث استخر ذخیره آب به سامانه سیتا مراجعه وثبت نام نمایندتادرصورت تخصیص اعتباربه بانک های عامل معرفی گردنند

مهندس سلیمانی افزود:تسهیلات مذکور بانرخ 14درصد وبادوره 84ماهه (2سال مشارکت ،6ماه تنفس و5سال بازپرداخت)می باشد.