کشاورزان و دامداران عزیز با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر تشدید فعالیت سامانه بارشی در روز یکشنبه ۹۹/۹/۱۶ و دوشنبه ۹۹/۹/۱۷  که در برخی نقاط موجب رگبار شدید باران، وزش تند باد موقتی و در نقاط کوهستانی بارش برف خواهد شد وهمچنین توده هوای سرد،کاهش محسوس دماویخبندان از صبح سه شنبه ۹۹/۹/۱۸، به نکات زیر توجه نمایید.  

♦️ اجتناب از چرای دام و قرارگرفتن در حاشیه رودخانه های فصلی
♦️ پاکسازی کانال ها و آبراهه ها
♦️بستن میل چاه های سر باز قنوات و احداث خاک ریز برای جلوگیری از ریزش سیل به داخل قنات
♦️ذخیره سوخت کافی برای سالن های پرورشی نظیرمرغداری،دامداری ،گلخانه ها
♦️پوشاندن تنه درختان و نهال های جوان و آسیب پذیر
♦️تخلیه آب سامانه های نوین آبیاری تحت فشارو سمپاش ها
♦️جمع آوری باقیمانده محصولات کشاورزی وانتقال به مکان های مناسب