به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت:باتوجه به پایان فصل برداشت گل زعفران دربسیاری ازمناطق شهرستان ،زعفران کاران محترم،به نکات ذیل توجه نمایند

- کولش مزرعه پس از برداشت گل حتما انجام شود باتوجه به رفت آمد انجام شده درزمان برداشت گل

- آبیاری پس از برداشت گل حتما انجام شود

-مصرف مقداری کودنیتروژنه سرک ،به همراه مقدار توصیه شده کودمحخصوص زعفران همراه اولین آب پس ازبرداشت گل اکیدا توصیه می شود