نکاتی که باغداران غزیز درخصوص نحوه چالکود درباغات باید توجه نمایند
✅ انتخاب محل حفر چاله:
چاله در یک سوم قسمت انتهای سایه انداز درختان حفر میشود.
✅تعداد چاله: تعداد چاله ها ٢ تا ۴ عدد میباشد. در باغهای پرتراکم به تعداد یک چاله بین دو درخت محدود می گردد.
✅ ابعاد چاله: ابعاد چاله ها ۴٠ × ۴٠ سانتی متر در نظر گرفته میشود. عمق چاله بستگی به عمق پراکنش ریشه های درخت دارد.
✅پر کردن چاله ها:
براساس آزمون خاک و گیاه، چاله با مخلوط کود شیمیایی توصیه شده و با کود دامی پوسیده (و سایر بقایای گیاهی) پر میشود.
✅زمان انجام چالکود:
اواخر پاییز و آخر زمستان.
اواخر پاییز (موقعی که برگهای درختان میوه کاملا خزان شده است) و اواخر زمستان (شروع دوره رشد رویشی درختان میوه).
 ✅ سن مناسب درخت برای چالکود: ۵ سال
⁦⚠️⁩ نکته
⁦♦️⁩خاک درون چاله تماماً بیرون ریخته شود.
⁦♦️⁩قسمت پایین چاله را با کود دامی پر می کنند.
⁦♦️⁩کودهای شیمیایی توصیه شده با ۵ کیلوگرم کود دامی پوسیده مخلوط و در ته چاله ریخته گردد.
⁦♦️⁩بقیه چاله ها با کود دامی پوسیده پر کنید.
⁦♦️⁩چاله ها در مسیر آبیاری احداث گردد.
⁦♦️⁩بلافاصله پس از کوددهی چاله ها آبیاری شود.